Käyttöehdot Free- Laskutus Oy:n laskutuspalvelulle ja Free Yrittäjyydelle (1.5.2017)

1. Yleistä

Tämä asiakirja sisältää Free- Laskutus Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") laskutuspalvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöä koskevat käyttöehdot (”Käyttöehdot”).

Palvelun käyttäjä on hyväksynyt nämä käyttöehdot ja sitoutunut näitä noudattamaan rekisteröidyttyään Palvelun käyttäjäksi ja saatuaan Palvelun käyttöoikeuden vakuudeksi Palvelun käyttäjätunnuksen (jäljempänä “Käyttäjätunnus”). Näissä Käyttöehdoissa on esitettynä Palveluntarjoajan ja Palvelun käyttäjän (”Palvelunkäyttäjä”) välisen sopimussuhteen sisältö. Palveluntarjoaja varaa ehdottoman oikeuden päättää, kenet se hyväksyy Palvelunkäyttäjäksi ja toisaalta kenen osalta se hylkää oikeuden käyttää Palvelua. Palveluntarjoaja laskuttaa näiden Käyttöehtojen mukaisesti Palvelunkäyttäjän työsuorituksista Palvelunkäyttäjän toimeksiantajalta (”Toimeksiantaja”) Palvelunkäyttäjän ja Toimeksiantajan välillä sovitun laskutushinnan. Palveluntarjoaja välittää Palvelunkäyttäjälle työtulona laskutushinnan, josta on vähennetty Palvelunkäyttäjän verokortin mukainen ennakonpidätysprosentti, mahdolliset vakuutusmaksut, pois lukien YEL-vakuutusmaksut, jotka Palvelunkäyttäjä sitoutuu maksamaan henkilökohtaisesti sekä Palvelunkäyttäjän mahdolliset eläke- ja sosiaaliturvamaksut ja kaikki kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaiset työnantajamaksut sekä Palvelun käytöstä perittävä palvelumaksu. Laskutetuista kilometrikorvauksista ja päivärahoista vähennetään ainoastaan Palvelun käytöstä perittävä palvelumaksu olettaen, että kilometrikorvaukset ja päivärahat eivät ylitä verohallinnon kulloinkin vahvistamia enimmäismääriä.

Palvelunkäyttäjä antaa Free- Laskutus Oy:lle luvan sopia puolestaan YEL-vakuutuksestaan ja kilpailuttaa sen tarjoajat parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelunkäyttäjä suostuu siihen, että Free- Laskutus Oy ottaa Palvelunkäyttäjälle YEL-vakuutusmaksun silloin, kun se lakien ja säädöksien sekä niiden tulkintojen mukaan on otettava.

Palvelunkäyttäjä antaa Free- Laskutus Oy:lle luvan sopia puolestaan yrittäjäintyöttömyyskassan jäsenyydestä ja kilpailuttaa sen tarjoajat puolestaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelunkäyttäjä voi palvelussa itse päättää ottaako hän mahdollisesti tarjolla olevia ylimääräisiä sosiaalietuihin rinnastettavia tarjouksia ja/tai muita tarjouksia käyttöönsä. Palvelunkäyttäjä ei sitoudu hyväksymään yksipuolisesti Free- Laskutus Oy:n tarjoamia lakien mukaisten maksujen päälle tulevia ylimääräisiä palveluja. Näiden palvelujen osalta on Palvelunkäyttäjällä mahdollisuus hyväksyä tai olla hyväksymättä lisäpalvelut.

2. Palveluntarjoajan ja –käyttäjän välinen suhde

Osapuolten välillä on tehty laskutusta koskeva palvelusopimus. Palvelunkäyttäjä ei ole työsuhteessa Palveluntarjoajaan. Palveluntarjoajan ja Palvelunkäyttäjän välinen sopimussuhde ei ole luonteeltaan työsopimuslain (2001:55) 1 §:n mukainen työsuhde. Palvelunkäyttäjä ei työskentele Palveluntarjoajan alaisuudessa tai tämän johdon ja valvonnan alaisuudessa, vaan oman työn tekijänä. Palvelunkäyttäjällä ei ole myöskään työvelvoitetta. Palvelunkäyttäjällä ei ole oikeutta tehdä minkäänlaisia sopimuksia, kuten luottosopimuksia, työsopimuksia tai toimeksiantosopimuksia, Palveluntarjoajan nimissä, eikä Palvelunkäyttäjä saa väittää Toimeksiantajilleen olevansa työntekijänä Palveluntarjoajan yrityksessä.

3. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä hankkii itse toimeksiantonsa ja sopii suoraan Toimeksiantajiensa kanssa laskutushintansa, mistä lakisääteisten kulujen, mahdollisten vakuutusmaksujen ja palvelumaksun vähentämisen jälkeen määräytyy Palvelunkäyttäjän työkorvaus. Palvelunkäyttäjä pääsee tutustumaan lakisääteisiin kuluihin erillisen laskurin avulla rekisteröidyttyään Palvelunkäyttäjäksi. Lisäksi palvelusopimuksen liitteenä on esimerkkilaskelma laskutushinnasta tehtävistä vähennyksistä. Palvelunkäyttäjän on määriteltävä laskutushintansa siten, että se ei alita alalla mahdollisesti voimassa olevaa yleissitovaa työehtosopimuksen mukaista vähimmäiskorvausta. Palvelunkäyttäjä huolehtii työturvallisuusmääräyksistä, työaikamääräyksistä ja muista lain tai yleissitovan työehtosopimuksen määräyksien noudattamisesta. Palvelunkäyttäjä on tietoinen, että hänet katsotaan työttömyysturvaan liittyvissä asioissa oman työn suorittajaksi ja työtulon ylittäessä silloisena vuotena sovitun YEL-työtulorajan astuu Palvelunkäyttäjä YEL-vakuutuksen piiriin automaattisesti. Palvelunkäyttäjä vastaa Toimeksiantajalleen kaikista toimeksiantoon liittyvistä vastuista, sopimuksista, sitoumuksista ja velvoitteista sekä tekemistään työsuorituksista ja niiden viivästymisestä ja  virheellisyydestä. 

3.1 Aineistot ja tekijänoikeus

Yksinomainen tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Palvelun sisältöön, aineistoon ja materiaaliin on Palveluntarjoajalla.

3.2 Kustannukset

Palvelunkäyttäjältä veloitetaan palvelumaksu, joka on 4% arvonlisäverottomasta laskutushinnasta, ellei toisin ole sovittu osapuolten välillä. Palvelunkäyttäjältä voidaan periä lisäpalvelumaksu maksimissaan 3%, mikäli tämä käyttää Free-Laskutuksen tarjoamaa "PikaPalkka"- toimintoa. Palvelumaksu peritään tulojen maksamisen yhteydessä. Palveluntarjoaja sitoutuu olemaan perimättä muita säännöllisiä tai kiinteämääräisiä kustannuksia, jollei sellaisista ole erikseen Palvelunkäyttäjän kanssa sovittu. Rekisteröityminen palveluun on ilmaista. 

3.3 Korvausvelvollisuus

Mikäli Palvelunkäyttäjä rikkoo Palvelun käyttöehtoja, on Palveluntarjoajalla oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen sekä oikeus välittömästi mitätöidä Palvelunkäyttäjän Käyttäjätunnus. Palvelun käyttöehtojen rikkominen aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden Palvelunkäyttäjälle, jonka on korvattava Palveluntarjoajalle aiheuttamansa välittömät ja välilliset vahingot täysimääräisesti.

3.4 Tarkastusvelvollisuus

Palvelunkäyttäjä on velvollinen antamaan Palveluntarjoajalle rekisteröitymisen yhteydessä oikeat henkilötietonsa. Palveluntarjoaja ilmoittaa mahdollisista väärinkäytösepäilyistä aina viranomaisille. Palvelunkäyttäjällä on palvelusopimuksen solmimisen ja kunkin laskutustoimeksiannon yhteydessä tarkastusvelvollisuus toimeksiannon sisällön oikeellisuudesta ja laillisuudesta sekä toimeksiannon aiheellisuudesta. Palveluntarjoajalla on velvollisuus valvoa Palvelunkäyttäjän vuosittaista työtuloa ja aktivoida Palvelunkäyttäjälle YEL-vakuutussopimus niissä tilanteissa, kun se lakien, säädösten ja niiden tulkintojen mukaan on otettava.

3.5 Sopimukseen kuuluvat toimeksiannot

Palvelunkäyttäjällä ei ole velvollisuutta käyttää Palvelua kaikissa toimeksiannoissaan. Palvelunkäyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimussuhde on kuitenkin voimassa vain niissä toimeksiannoissa, joihin Palvelua käytetään. Palveluntarjoaja laskuttaa ainoastaan ne toimeksiannot, jotka Palvelunkäyttäjä pyytää Palveluntarjoajaa laskuttamaan siihen tarkoitetulla ilmoituslomakkeella.

4. Palveluntarjoajan vastuut ja velvollisuudet

4.1 Vakuutukset

Palveluntarjoaja voi vakuuttaa Palvelunkäyttäjän tapaturmavakuutuksella, jonka vakuutusmaksut määräytyvät Palvelunkäyttäjän toimialan mukaan. Tapaturmavakuutusmaksun määräytymisperusteena on If- vahinkovakuutusyhtiön ilmoittama prosentuaalinen osuus laskutusmäärästä ja se on toimialakohtainen. Palveluntarjoaja voi vakuuttanut Palvelunkäyttäjän vastuuvakuutuksella, jonka enimmäiskorvausmäärä sekä aineellisten- että henkilövahinkojen osalta on miljoona euroa (1.000.000 €). Vastuuvakuutuksen omavastuu on 600€ ja siitä vastaa Palvelunkäyttäjä kokonaisuudessaan.

4.2 Laskutus ja tulonmaksu

Palveluntarjoaja sitoutuu laskuttamaan Palvelunkäyttäjän Palveluntarjoajan palvelimella olevalla ilmoituslomakkeella ilmoittamat toimeksiannot kolmen (3) arkipäivän sisällä ilmoituksen jättämisestä. Palveluntarjoaja laskuttaa toimeksiantoon perustuvan määrän yhdellä kertaa ja kahden (2) viikon maksuaikaa noudattaen, ellei Toimeksiantajan laskutusohjeissa ole toisin ohjeistettu. Palveluntarjoaja maksaa Palvelunkäyttäjälle työkorvauksena laskutushinnan, josta on vähennetty arvonlisäverot, Palvelunkäyttäjän verokortin mukainen ennakonpidätysprosentti, mahdolliset vakuutusmaksut sekä mahdolliset lakisääteiset eläke- ja sosiaaliturvamaksut, pois lukien YEL-vakuutusmaksut, jotka Palvelunkäyttäjä sitoutuu maksamaan henkilökohtaisesti, sekä Palvelun käytöstä perittävä palvelumaksu. Olettaen, että Palvelunkäyttäjä on ilmoittanut tulonmaksutilikseen suomalaisen pankkitilin, on työkorvaus Palvelunkäyttäjän tilillä kolmen (3) arkipäivän kuluessa siitä, kun Toimeksiantajan suoritus on Palveluntarjoajan tilillä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa pankkien maksuliikenteen häiriöiden aiheuttamista viivästyksistä. Palvelunkäyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua vain oman työnsä laskuttamiseen sekä omaan työhön välittömästi liittyvien kilometrikorvausten ja päivärahojen laskuttamiseen, ellei osapuolten välillä ole erikseen toisin sovittu. Osapuolet voivat erikseen sopia esimerkiksi Palvelunkäyttäjän toimeksiantoon liittyvien materiaalien tai vuokralaitteiden tilaamisesta Palveluntarjoajan nimissä ja niiden edelleen laskuttamisesta Toimeksiantajalta. Palveluntarjoaja vastaa laskutukseen liittyvien arvonlisäverojen perimisestä ja tilittämisestä verohallinnolle. Palveluntarjoaja vastaa työtuloilmoituksen teosta niihin suuntiin, joihin se on lakien mukaan toimitettava.

4.3 Palveluntarjoajan vastuun rajoitukset

Palveluntarjoajan vastuulle ei kuulu toimeksiantojen aiheellisuuden tai oikeellisuuden selvittäminen. Palveluntarjoajan vastuulle ei kuulu mahdollisten vahinkojen korvaaminen kolmansille osapuolille. Mikäli mahdollinen tapaturma tai vahinko ei täytä vakuutusyhtiön korvausehtoja, jää vahingon korvaaminen Palvelunkäyttäjän vastuulle. Palveluntarjoajan vastuulle ei kuulu Palvelunkäyttäjän ja Toimeksiantajien erimielisyyksien selvittäminen, ellei asiasta ole tehty kirjallista erillistä sopimusta.

5. Palvelun saatavuus

Palvelu on käytettävissä Palveluntarjoajan palvelimella. Palveluntarjoaja pyrkii toimimaan siten, että Palvelu on keskeytyksettä saatavilla ko. palvelimella, mutta Palveluntarjoaja varaa oikeuden tilapäisiin katkoihin Palvelun saatavuudessa teknisten syiden takia.

6. Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus tulee Osapuolia sitovasti voimaan, kun Palvelunkäyttäjä on hyväksynyt Palveluntarjoajan palvelimalla nämä käyttöehdot itseään sitoviksi. Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi. Kummatkin osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään yksipuolisesti syytä ilmoittamatta ja yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.  

7. Salassapito

Palveluntarjoaja sitoutuu pitämään kaiken Palvelunkäyttäjään liittyvän aineiston luottamuksellisena ja ehdottomasti salassa pidettävänä sekä käyttämään sitä ainoastaan Palveluntarjoajan sekä Palvelunkäyttäjän välisessä yhteistyössä.

8. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Tätä sopimusta koskevat riita-asiat ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.